Kraków, dnia 25.02.2015 r.

 

Zapytanie ofertowe nr PBS-1/8/2015

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest

Budowa polowego stanowiska badawczego w ramach projektu ISMOP oraz opracowanie w wyniku przeprowadzonych zadań badawczych oceny wpływu instalacji czujników pomiarowych metodą sond wbijanych na przebieg procesu filtracji wody przez korpus ziemnej budowli.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia”.

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

NeoSentio Sp. z o.o.; ul. Konfederacka 23 lok 20; 30-306 Kraków

Tel. 607809011; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; www.neosentio.pl

NIP: 6762453619, REGON 122524823, KRS: 0000413911

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy realizacji usługi i dostaw o wartości niższej niż 30.000 € netto, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, bezstronności i obiektywności. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ – Projekt wykonania stanowiska badawczego i przeprowadzenia prac badawczych

Załącznik nr 1 do projektu – Harmonogram Prac

Załącznik nr 2 do Projektu – Specyfikacja techniczna czujników ciśnienia i poziomu

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Główne postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście, na adres korespondencyjny Zamawiającego, a wersję elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule wiadomości: „Oferta na zapytanie ofertowe nr PBS-1/8/2015” w terminie do 6 marca 2015 r. do godz. 15:00

 

V. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonywania jakichkolwiek uprawnień. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu. Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień i informacji.

Oferty od Wykonawców, którzy posiadają jakiekolwiek powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiającym będą unieważnione.

Ostateczna interpretacja zapisów ogłoszenia, w tym warunków równoważności należy do Zamawiającego.